सूचना - अर्जदारांनी केलेल्या अर्जाची छाननी करून अर्ज जिल्हा आपत्ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरणाकडून मंजूर करण्यात येईल. अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अर्जदाराच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यामध्ये ₹ ५०,००० सानुग्रह सहायची रक्कम वितरित केली जाईल.

Applicant Login